Zapisnik sa redovne godišnje skupštine - 2018

ZAPISNIK SA SKUPŠTINE SRU “ZLATOVČICA” JAJCE

Dana 23.02.2018. g. u Jajcu,velika sala općine Jajce, sa početkom u 17:00 sati, održana je redovna izvještajna Skupština Udruženja, i ista je protekla u radnoj atmosferi, uz korektnu i konstruktivnu diskusiju prisutnih članova udruženja.

Na početku skupštine, zamjenik predsjednika skupštine Zjajo Emir zatražio je od prisutnih prijedlog Radnog predsjedništva, koji je nakon datog prijedloga i usvojen u sljedećem sastavu:

Rajić Mario
Zjajo Emir
Sarač Hasan
Ganibegović Adil i
Ćano Mirsad, zapisničar

Da bi rad skupštine bio verifikovan i punovažan izabrana je i verifikaciona komisija u sastavu: Bobek Topić i Jezdimir Miljenović

koja je izvršila prebrojavanje prisutnih i utvrdila da skupštini prisustvuje 62 člana od potrebnih 87 članova te je predsjednik Mario Rajić konstatovao da nema potrebnog kvoruma za rad skupštine.

Ipak prisutni članovi skupštine su donijeli odluku da se skupština održi, većinom glasova (61 glas ZA i 1 PROTIV)
Nakon toga uslijedilo je usvajanje prijedloga koji je sadržavao slijedeći

DNEVNI RED

  1. Podnošenje i usvajanje izvještaja o radu za 2017. Godinu
  2. Podnošenje i usvajanje financijskog izvještaja za 2016.-2017. Godinu
  3. Izvještaj Nadzornog odbora i usvajanje istog
  4. Izvještaj takmičarske komisije i usvajanje istog
  5. Plan rada za 2018. godinu
  6. Tekuća pitanja – razno

Izvještaj o radu za 2017. godinu podnio je predsjednik UO Mario Rajić, a isti je nakon čitanja jednoglasno usvojen.

Financijski izvještaj za period 2016. - 2017. godinu također je podnio predsjednik UO Mario Rajić, nakon čijeg izlaganja se za riječ javio,

Čajo – Na osnovu koncesije imamo pravo da poribljavamo platili iz svojih sredstava 2.500 KM da bi zadržali koncesiju

Čajo – Pitam se da li je potrebno da blagajnik radi cijelu godinu, Ako nebi radio od avgusta uštedilo bi se nešto novaca.

Sarač Hasan – Pitam se jeli za telefon dato previše novca i predlažem da se glasa da se ide na pretplatu i da se vidi ko je koliko potrošio.

Ribić- Ja mislim da bi bilo dobro da se predsjedniku mjesečno da 20,00 KM, blagajniku 15,00 KM I lovočuvaru 10,00 KM

Emir Zjajo – Predlažem da to riješi Upravni Odbor, što je skupština jednoglasno i usvojila.

Sarač – Predlažem da se čamci, motori i proctor “3.Patkice” upiše kao osnovno sredstvo

Emir Zjajo – Predlažem da UO zajedno sa NO vidi i da se analizira ovo stanje a osnovnim sredstvima i da se na osnovu dokumentacije uknjiži sve što je naša imovina.
Skupština je jednoglasno prihvatila taj prijedlog.

Emir Zjajo – Kad je u pitanju plan rada za ovu godinu, pitanje je da li je moguće ostvariti planirano pošto imamo trend opadanja broja članova društva obzirom da imamo trenutno 75 članova od kojih je 52 penzioneri

Sarač – Mislim da jedan dio udruženja nije platio kotizaciju (članarinu), a dolaze na naše vode i praktično love bez dozvole.

Suljo Delić – Predlažem da se udruge na vrijeme obavijeste I d aim se da rok za uplatu kotizacije, a nakon toga ko ne uplati nema pravo izlaziti na naše vode.

Izvještaj o radu Nadzornog Odbora za 2017. godinu podnio je Ribić

Sarač – NO je trebao podnijeti izvještaj da je UO za prošlu godinu poslovao u minusu.
Izvještaj NO skupština je jednoglasno usvojila.

Izvještaj takmičarske komisije podnio predsjednik komisije

Sarač – Imam primjedbu što su takmičari išli sa dva auta, a da su novac dobili različito
Izvještaj sportske komisije usvojen uz primjedbu Sarača

Plan rada za 2018. godinu i financijski plan

Emir Zjajo – Predlažem da se napravi projekat aktivnosti pa da se sa tim ide prema općinskim Grant sredstvima kod Načelnika
Plan rada usvojen od strane Skupštine, a za komisiju koja će izraditi plan aktivnosti predloženi
Ribić – dao prijedlog
Haso, Faruk, Čajo, Mario i Ribić, prijedlog usvojen

Rajić Mario – Podnio prijedlog finacijskog plana koji je također usvojen.

Tekuća pitanja – razno

Krešo – Čuo sam da je Šporo dobio otkaz
Mario – Bila je privatna fešta pa pošto je bilo hladno vrijeme ušli smo u ribarsku kućicu I ja sam video da je akumulator bio u kućici.
Šporo – Mario je ostao sa rajom , a kad sam došao sutra dan akumultora nije bilo.

Skupština je završila sa radom u 19:00 sati

Zapisničar: Čano Mirsad Zamjenik predsjednika skupštine: Emir Zjajo.